Nepalese economy

social media, connections, networking-3846597.jpg

नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य र पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगति

पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ। जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन  राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । यी लक्ष्य निम्नानुसार रहेका छन्। समृद्धिका ४ राष्ट्रिय लक्ष्य सुसीका ६ राष्ट्रिय लक्ष्य पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार उल्लिखित लक्ष्यहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ। According to the mid-term review of the Fifteenth […]

नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य र पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगति Read More »

Monetary Policy for Fiscal Year 2078/79

Formulation and implementation of monetary policy is the major function of the Nepal Rastra Bank. NRB Act, 2002 provided a clear legal and institutional framework for monetary policy. The monetary policy operating procedure was changed in response to the evolving needs of the time. The formulation of monetary policy in Nepal formally received its institutional,

Monetary Policy for Fiscal Year 2078/79 Read More »